René Pennings       

Risico's nemen met gezond verstand

Privacy statement

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en voldoe aan de bijbehorende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. En dat is jou voorzien van een advies of training.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, behalve als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte ben van je rechten over je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

Ik bewaar en sla persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Mocht je na het doornemen van deze pagina of in algemenere zin vragen hebben of contact met mij wil opnemen, dan kan dit via de contactgegevens op deze website.